Virtuali mokykla

Naršyklėje turi būti įjungti slapukai

Ar jūs čia pirmą kartą?

NAUDOJIMOSI MOKYMO PLATFORMA VIRTUALIMOKYKLA.LT TAISYKLĖS

 1. TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR AIŠKINIMAS
  • Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi virtualia mokymosi platforma virtualimokykla.lt (toliau – Mokymosi platforma) pagrindines sąlygas. Mokymosi platformą tvarko ir administruoja šios įmonės (toliau – Mokyklos, mes,Mokymosi platformos valdytojas arba Valdytojas):
   • VšĮ „Vilniaus privati gimnazija“, juridinio asmens kodas“ 191784577 , buveinės adresas V. Grybo g. 7, LT-10313 Vilnius,
   • UAB „Pum plius“ juridinio asmens kodas 122091270, buveinės adresas V. Grybo g. 7, LT-10313 Vilnius.
  • Taisyklės yra sutartis tarp Jūsų (toliau – Jūs arba Vartotojas) ir Mokymosi platformos valdytojo.
  • Šiose Taisyklėse mes paaiškinsime kaip naudotis Mokymo platforma. Naudodamiesi Mokymosi platforma, Jūs įsipareigojate laikytis Taisyklių. Būtinai perskaitykite Taisykles prieš naudodamiesi Mokymosi platforma. Jei nesutinkate su Taisyklėmis – nesinaudokite Mokymosi platforma. Pastaba mokiniams: jei jums nesuprantamos šių Taisyklių sąlygos, paprašykite jas paaiškinti savo tėvų (globėjų, rūpintojų) arba mokytojų. Pastaba tėvams, globėjams rūpintojams: jei jūsų vaikui gali būti nesuprantamos šios Taisyklės, pasistenkite jam paaiškinti, kaip saugiai ir tinkamai naudotis Mokymosi platforma.
  • Naudojimasis Mokymosi platforma šių Taisyklių prasme apima visus veiksmus, kuriuos Jūs atliekate ir galite atlikti naudodamiesi Mokymosi platforma. Paslaugos (toliau – Paslaugos) šių Taisyklių prasme apima visus Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti Mokymosi platformoje, įskaitant, bet neapsiribojant Mokymosi platformos informacijos skaitymą, peržiūrą, užduočių atlikimą, informacijos įkėlimą, pamokų sukūrimą, pasidalinimą mokymosi medžiaga, mokymosi rezultatų peržiūrą, bet kokio pobūdžio informacijos, susijusios su mokymosi procesu ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.
  • Dalis Mokymosi platformos Paslaugų gali būti prieinamos tik tam tikroms Vartotojų grupėms, pavyzdžiui mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams). Jūs galėsite naudotis šiomis Paslaugomis, jei būsite priskirtas konkrečiai Vartotojų grupei. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir tik konkretiems Vartotojams prieinamas Paslaugas.
  • Mes kartas nuo karto galime keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo bet kokia forma Mokymosi platformoje. Jeigu Jūs po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojatės Mokymosi platforma, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais.

 

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS
  • Vartotojai Mokymosi platformoje gali peržiūrėti, ieškoti, išsaugoti su mokymu susijusią informaciją, atlikti užduotis, kurti užduotis ir pamokas, stebėti mokymosi rezultatus, siųsti užklausas, gauti pranešimus, dalyvauti pamokose ir kituose su mokymu susijusiuose renginiuose, peržiūrint video transliacijas ar kitu būdu (toliau – Turinys) naudotis kitomis Paslaugomis.
  • Vartotojai Mokymosi platforma gali naudotis tik mokymosi, mokymo ar ugdymo proceso stebėjimo tikslais. Mokymosi platformos Paslaugos ir (ar) Turinys, negali būti naudojami konkuruojančiai veiklai vykdyti. Mokymosi platformos valdytojo konkurentais laikomi bet kokie asmenys, kurie: a) kuria, rengia, valdo ar administruoja interneto svetaines, susijusias su ikimokyklinio ir mokyklinio bendrojo lavinimo ugdymo teikimu, b) užsiima bet kokio pobūdžio konsultacijomis ir edukacija (įskaitant bet neapsiribojant papildomą mokymą) bendrojo lavinimo klausimais, c) su tiesioginiais konkurentais susiję asmenys. Mokymosi platformos valdytojas turi teisę nurodyti Vartotojui savo konkurentus (įskaitant ir patį Vartotoją) ir tokie asmenys bus laikomi Mokymosi platformos Valdytojo konkurentais.
  • Mokymosi platformoje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, susijusias su ugdymo procesu (pavyzdžiui valstybinių institucijų svetaines ir pan.). Mokymosi platformos valdytojas neatsako už tų svetainių turinį ir jų daromą įtaką ir šios Taisyklės nėra taikomos kitoms, ne Valdytojui priklausančioms svetainėms. Nuorodas į tokias svetaines yra pateikiamos tik Vartotojo patogumui. Mokymosi platformos valdytojas siūlo, prieš naudojantis tokiomis svetainėmis susipažinti su tokios svetainės naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika.
  • Visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, prekių ir paslaugų ženklus, dizainą, pavadinimus, logotipus, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, į Mokymosi platformą, Paslaugas ir (ar) visą Turinį, taip pat ir išimtinės teisės naudoti Mokymosi platformą, Paslaugas ir (ar) Turinį, priklauso Mokymosi platformos valdytojui arba Mokymosi platformos valdytojas teisėtai juo naudojasi.
  • Draudžiamas bet koks Vartotojo ir (ar) trečiųjų asmenų atliekamas Mokymosi platformos Turinio ir (ar) intelektinės nuosavybės apdorojimas, kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, nukreipimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Mokymosi platformos valdytojo leidimo ir (ar) nesilaikant Taisyklių. Šis apribojimas netaikomas Turiniui, kurį Mokymosi platformos valdytojas leidžia atsisiųsti ar kitaip išsisaugoti, su sąlyga, kad atsisiuntimas vykdomas ir Turinys naudojamas Mokymosi platformoje nustatyta tvarka ir Mokymosi platformoje nurodytiems tikslams.
  • Vartotojo Mokymosi platformoje pateikiamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, tampa Mokymosi platformos duomenų bazės dalimi, taip pat yra Mokymosi platformos valdytojo ir (ar) jo įgaliotų asmenų saugomi ir, įstatymų nustatytais būdais, naudojami neribotą laiką. Nei Mokymosi platformos valdytojas, nei kita trečioji šalis, naudodama tokį turinį, nebus įpareigoti mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
  • Naudodamasis Mokymosi platforma ar Paslaugomis ir (ar) teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Mokymosi platformą, Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Svetainės valdytojui šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir (ar) duomenis:
   • Teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
   • Teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateiktos informacijos;
   • Bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

 

 1. REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMO DUOMENYS
  • Mokymosi platformos esminis Turinys yra prieinamas tik registruotiems Vartotojams. Prie Mokymosi platformos visa apimtimi gali prisijungti tik Mokymosi platformos valdytojo ugdytiniai, jų tėvai, globėjai rūpintojai, mokytojai ir kiti ugdytinių ugdymo procese dalyvaujantis asmenys. Mokymo platformoje prie kai kurių jos dalių galima prisijungi pasirinkus prisijungimo būdą „Prisijungti kaip svečiui“. Registracija Mokymosi platformoje yra nemokama.
  • Vartotojo registracija (toliau – Registracija) atliekama suvedant savo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys) į Mokymosi platformoje esančią Registracijos formą. Registracija taip pat gali būti atliekama su Mokymosi platforma susiejant savo Facebook profilio paskyrą arba Linkedin profilio paskyrą.
  • Registracijos instrukcijos pateikiamos Registracijos formoje ir (ar) registracijos veiksmų atlikimo metu. Siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą bei sąžiningą naudojimąsi Mokymosi platforma, viena Vartotojo paskyra gali naudotis tik vienas fizinis asmuo.
  • Registruodamasis Vartotojas privalo:
   • Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir elektroninio pašto adresą. Draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis;
   • Saugoti Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus – laiku juos atnaujinti, neperduoti jų tretiesiems asmenims, nedelsiant informuoti Mokymosi platformos valdytoją apie tokių duomenų praradimą, galimą Prisijungimo duomenų neteisėtą atskleidimą ar neteisėtą naudojimą. Mokymosi platformos valdytojas stengsis užkirsti kelią tolesniam neteisėtam Prisijungimo duomenų naudojimui, tačiau ji neprisiima atsakomybės dėl Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl Prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo Prisijungimo duomenimis ir visos iš to kylančios pasekmės tenka Vartotojui;
  • Mokymosi platformoje po Registracijos jo pateikti duomenys, kurie pažymėti kaip vieši (pavyzdžiui Vartotojo vardas), būtų prieinami kitiems Vartotojams. Mokymosi platformos valdytojas nėra atsakingas už tokių duomenų panaudojimą.

 

 1. VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
  • Vartotojas turi teisę naudotis Mokymosi platforma, jo funkcionalumais, Paslaugomis ir Turiniu Taisyklių nustatyta tvarka. Vartotojas privalo veikti teisėtai, nepažeisti teisės aktų reikalavimų, Mokymosi platformos valdytojo ir (ar) kitų asmenų teisių. Vartotojas pats atsako už bet kokius naudojimosi Mokymosi platforma veiksmus ir dėl jų kylančias pasekmes.
  • Naudojantis Mokymosi platforma Vartotojui bus siunčiami įvairūs informaciniai pranešimai, susiję su mokymosi procesu, jo organizavimu, mokymo proceso veiklomis (pavyzdžiui pamokų užduotys, nuorodos į mokymo medžiagą, paklausimai Vartotojui ir pan.), taip pat pranešimai apie Mokymosi platformos techninius ir funkcinius atnaujinimus bei Mokymosi platformos veiklai svarbius pakeitimus (pavyzdžiui, Taisyklių pakeitimus ir pan.). Šių pranešimų tikslas yra užtikrinti nepertraukiamą ugdymo procesą, laiku ir tinkamai pateikti ugdymui reikšminga informacija, taip pat informuoti apie esminius Mokymosi platformos pokyčius, kurie gali paveikti naudojimosi Mokymosi platforma sąlygas.
  • Naudojantis Mokymosi platforma ir (ar) Paslaugomis Vartotojui draudžiama:
   • Atlikti veiksmus, sukeliančius (galinčius sukelti) pavojų Mokymosi platformos ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar ribojančius Mokymosi platformos valdytojo galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti Mokymosi platforma ir (ar) Paslaugomis;
   • Atlikti veiksmus, kurie galėtų pakenkti Mokymosi platformos valdytojui, kitiems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, įskaitant bet neapsiribojant neteisėtus sandorius arba sukčiavimą;
   • Naudoti Mokymosi platformą ir (ar) bet kokį jo turinį, su Mokymosi platforma ir (ar) Mokymosi platformos valdytoju konkuruojančiai veiklai vykdyti bei plėtoti, įskaitant ir reklamą, kurioje minimi su Mokymosi platformos valdytoju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir (ar) paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir (ar) jų produktus;
   • Naudoti Mokymosi platforma nepageidaujamos informacijos, įskaitant bet neapsiribojant teisės aktų uždraustos informacijos (šmeižikiškos, įžeidžiančios, diskriminacinės, pornografinės ir pan.) perdavimui, siuntimui, talpinimui ir pan.
   • Siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokią informaciją ir (ar) nuorodas į informaciją, turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą, taip pat platinti kenkėjišką programinę įrangą, taip pat bet kokius nepageidautinus elektroninius laiškus, pranešimus, žinutes ar kitą informaciją;
   • Apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Mokymosi platformos valdytojo darbuotojais, atstovais, arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
   • Naudoti automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga, skirtas apdoroti Mokymosi platformos duomenis, Turinį ir (ar) Paslaugas, juos kopijuoti, redaguoti, peržiūrėti dekompiliuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia standartiniai Mokymosi platformos funkcionalumai, taip pat skirtas mokymosi rezultatams pagerinti, atsakymams išgauti ir pan.
   • Savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas, taip pat naudoti Mokymosi platformą komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims;
   • Pašalinti autorių ar prekinius ženklus iš bet kokių Mokymosi platformos Turinio kopijų, Mokymosi platformos Turinio pagrindu kurti elektroninę ar rankiniu būdu atkurtą duomenų bazę, talpinti Mokymosi platformos Turinį kitose interneto svetainėse, taip pat keisti Turinį iš Mokymosi platformos parsisiųstame dokumente (nebent tokie pakeitimai yra leidžiami);
   • Rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, padaryti viešai prieinamais, skelbti bei platinti kitų Vartotojų duomenis ar duomenis apie bet kokius Mokymosi platformos Vartotojų veiksmus;
  • Naudodamasis Mokymosi platformos ir (ar) Paslaugomis Vartotojas patvirtina, kad jis:
   • Tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse;
   • Supranta, kad tuo atveju jei Prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Svetainės valdytojas neturi pareigos kiekvieną kartą Vartotojui prisijungiant ir (ar) naudojantis Mokymosi platforma, tikrinti Vartotojo tapatybės;
   • Supranta ir sutinka, kad Mokymosi platformos valdytojas tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir privatumo politikos nuostatomis.
  • Vartotojui pažeidus Taisykles, Mokymosi platformos valdytojas įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes naudotis Mokymosi platforma ir (ar) Paslaugomis. Mokymosi platformos valdytojas vienašališkai spręs apie Taisyklių pažeidimus.
  • Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Mokymosi platforma, panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Mokymosi platformoje nurodytu būdu.
  • Panaikinus Vartotojo Registraciją dėl bet kokių priežasčių (įskaitant ir atvejus, kai Registraciją panaikina pats Vartotojas), jis neteks galimybės naudotis Mokymosi platforma, o jo Registracijos paskyroje esanti informacija, bus panaikinta.

 

 1. SVETAINĖS VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
  • Mokymosi platformos valdytojas gali bet kada nepranešęs Vartotojui:
   • Keisti Mokymosi platformos ir (ar) Paslaugas ar (jų dalis), visą ar dalį Turinio, Mokymosi platformos funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tą, kurią pateikia Vartotojas. Mokymosi platformos valdytojas nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui;
   • Neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti galimybes patekti į Mokymosi platforma ir (ar) naudotis Mokymosi platforma ar jos dalimis, Turiniu, Paslaugomis;
   • Vienašališkai, savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius, netikslius, klaidinančius duomenis, taip pat Taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančius duomenis, Mokymosi platformos valdytojas turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, jo neregistruoti, ištrinti atliktą Registraciją, blokuoti ar redaguoti tokius duomenis ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų;
   • Profilaktinių ir (ar) Techninės priežiūros darbų metu apriboti ar nutraukti prieigą prie Mokymosi platformos, Turinio ir (ar) Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojai gali būti informuojami bendru pranešimu, skelbiamu Mokymosi platformoje;
   • Visiškai nutraukti Mokymosi platformos veikimą.
  • Mokymosi platformos valdytojas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Vartotojo teisę ar galimybę naudotis Mokymosi platforma ir (ar) Paslaugomis, įskaitant bet neapsiribojant bet kokios informacijos, kurią Vartotojas pateikė į Mokymosi platformą, pakeitimu, panaikinimu, Vartotojo Prisijungimo duomenų panaikinimu ir uždraudimu Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Mokymosi platformoje, konkretaus IP adreso blokavimu jei:
   • Vartotojas pažeidžia šias Taisykles ir (ar) nesilaiko savo įsipareigojimų;
   • Vartotojas pateikia apgaulingą, neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Mokymosi platforma ir (ar) Paslaugomis, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Mokymosi platformos valdytojo nuomone, netinkamai elgiasi;
   • Mokymosi platformos valdytojo nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Mokymosi platformos atnaujinimo darbai;
   • To pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
   • Tai yra reikalinga, siekiant apginti Mokymosi platformos valdytojo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
   • Mokymosi platformos valdytojas įtaria, kad Vartotojas sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Mokymosi platformos naudotojų saugumui;
   • Vartotojas daro žalą Mokymosi platformos valdytojui įskaitant, bet neapsiribojant Mokymosi platformos valdytojo geram vardui ir (ar) reputacijai;
   • Vartotojo elgesys ar Mokymosi platformoje laikoma, talpinama perduodama, platinama informacija, Mokymosi platformos valdytojo nuomone, pažeidžia Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei;
   • Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.
  • Mokymosi platformos valdytojas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus. Mokymosi platformos valdytojas turi teisę (bet ne pareigą) stebėti Vartotojo veiksmus Mokymosi platformos, įskaitant Vartotojo informacijos stebėjimą. Šie veiksmai gali būti atliekami siekiant apsisaugoti nuo Taisyklių pažeidimų, teisės aktų draudžiamų (neteisėtų) veiksmų, taip pat siekiant aptikti nepageidaujamą informaciją ir ją pašalinti ar ją blokuoti. Mokymosi platformos valdytojas nekontroliuoja kitų naudotojų ar trečiųjų šalių informacijos, kurią Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Mokymosi platformos, Turiniu ir (ar) Paslaugomis.
  • Mokymosi platformos valdytojas gali be atskiro pranešimo Vartotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.

 

 1. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS
  • Mokymosi platformos valdytojas nėra ir nebus atsakingas už:
   • Mokymosi platformos ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Mokymosi platformos valdytojo kaltės, pažeidimus (internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus, žalą, sukeltą virusų ir pan.) ar praradimus, atsiradusius dėl naudojimosi Mokymosi platforma įskaitant bet neapsiribojant, pertraukimus dėl sistemos gedimų, interneto atakų, numatytos ar nenumatytos priežiūros, taip pat už Vartotojo ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius ar žalą;
   • Žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Mokymosi platforma ir (ar) Paslaugomis bei Turiniu;
   • Dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjų kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas.
  • Mokymosi platforma veikia principu „tokia, kokia yra“ ir „taip, kaip galima“, o Vartotojas Mokymosi platforma naudojasi savo nuožiūra, laikydamasis šių Taisyklių. Mokymosi platformos valdytojas neatsako atsakingas už Mokymosi platformos Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenimis.
  • Vartotojas yra atsakingas už visą žalą, kilusią ar galinčią kilti Mokymosi platformos valdytojui ir (ar) tretiesiems asmenims, dėl to, kad Vartotojas netinkamai naudojasi Mokymosi platforma ir (ar) Paslaugomis. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Mokymosi platformos valdytojui nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Mokymosi platforma ir (ar) Paslaugomis.
  • Vartotojas ir Mokymosi platformos valdytojas atleidžiami nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl neįveikiamų aplinkybių (force majeure) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir Mokymosi platformos valdytojo bus siunčiami elektroninėmis priemonėmis: Mokymosi platformos valdytojui – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Mokymosi platformoje, Vartotojui – adresais, nurodytais registracijos paskyroje ar kitaip perduotais Mokymosi platformos valdytojui, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
  • Vartotojui siunčiama informacija laikoma gauta Vartotojo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento. Mokymosi platformos valdytojas neatsako už internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Mokymosi platformos valdytojo. Elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Vartotojui kopijos buvimas Mokymosi platformos valdytojo serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie informacijos Vartotojui išsiuntimą.
  • Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Mokymosi platformos valdytojo laiką.
  • Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Visi tarp Mokymosi platformos valdytojo ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Mokymosi platformos valdytojo buveinės vietą, nebent teisės aktai numato kitokį privalomą teismingumą/
  • Vartotojas – fizinis asmuo prašymą ar skundą dėl Mokymosi platformos veiklos pirmiausia raštu privalo pateikti Mokymosi platformos valdytojui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti el. paštu [adresas]. Nesutikdamas su Mokymosi platformos valdytojo atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. MOKYMOSI PLATFORMOS VALDYTOJO KONTAKTAI

Telefonas: 869854804

El. paštas: info@gimnazija.lt